REGISTRATION

Dear Guest, registration process has been closed. Thank you for your interest in our conference.

Contact:

– public administration, uniformed services:  690 169 603

– public administration, business sector: 690 169 610

The administrator of your personal data is Defence24 Sp. z o. o. (hereinafter: Defence24) with its office in Warsaw at Foksal 18 st., 00-372 Warsaw. Your data will be processed for the purpose of implementing the Agreement, sending marketing information, publishing your image by the Administrator.

More information on data processing:

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia PE i RUE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Administratorem Twoich danych jest DEFENCE24 Sp. z o. o. (dalej: DEFENCE24) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427851, NIP 1132857583, REGON: 146224999. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: redakcja@defence24.pl lub pisemnie na adres siedziby DEFENCE24 Sp. z o. o., ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa. Twoje dane osobowe w zakresie imion i nazwiska, danych związanych z miejscem pracy i pełnioną funkcją, telefon i e-mail kontaktowy będą przetwarzane: – w celu zarejestrowania zgłoszenia na konferencję organizowaną przez DEFENCE24, a w przypadku zakwalifikowania, w celu organizacji konferencji w ramach projektu STRATEGIC CYBER FORUM, aby zapewnić Ci obsługę logistyczną i dostarczyć bieżących informacji – podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; – w celu kierowania do Ciebie przez DEFENCE24 treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), uzasadniony interes Administratora polega na kierowaniu do Ciebie treści marketingowych drogą telefoniczną lub e-mailową w tym w formie newslettera w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraziłeś zgodę. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania treści marketingowych w zakresie dotyczącym partnerów strategicznych konferencji, których lista jest aktualizowana pod adresem internetowym cybersecforum.eu, podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DEFENCE24 – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DEFENCE24 (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem DEFENCE24 jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wybranym partnerom konferencji STRATEGIC CYBER FORUM, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. dostawcom usług IT, firmom usługowym (np. transportowym), hotelom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy, a także drukarniom celem przygotowania materiałów konferencyjnych i operatorom pocztowym/kurierom celem ewentualnego dostarczania dokumentów. W każdym przypadku przekazywania Twoich danych poza EOG innym podmiotom, DEFENCE24 wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Więcej informacji w zakresie przekazywania danych poza EOG możesz znaleźć w Polityce Prywatności. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją konferencji będą przetwarzane przez czas niezbędny dla zorganizowania i przeprowadzenia konferencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DEFENCE24. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Tobie prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Każda z wyrażonych zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych DEFENCE24 prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych (oprócz daty i miejsca urodzenia, informacji o płci oraz danych paszportowych) jest wymagane przez DEFENCE24 w celu zarejestrowania Cię na konferencję i ewentualnej realizacji niektórych usług, tj. noclegi, transport z lotniska. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konferencji. Podanie pozostałych danych, jest wymagane w celu rezerwacji transportu lotniczego na konferencję. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zakupienia biletu lotniczego przez DEFENCE24.